Fabels en feiten over diversiteit bij de politie

Een kritische noot door een lector aan de politieacademie leidde tot een stevige reactie van de Korpschef, maar hoe zit de vork nou werkelijk in de steel?

donderdag 25 oktober 2018

Achtergrond
In het NRC verdedigt Korpschef Erik Akerboom het diversiteitsbeleid, in een stevige reactie op de column ‘Waarom blijft de politie witte gezichten recruteren?’ geschreven door Guus Meershoek, lector aan de Politieacademie. De lector merkte tijdens een van zijn lessen in een grote stad op dat het toch wel een hele witte klas was met aspirant agenten en vroeg zich in een column af hoe dat kon? Ook stelde hij dat het streefcijfer van 25% was gehaald, maar hoeveel van het kwart dat vorige jaar instroomde zit nog in de opleiding? Hij duidde dat het huidige diversiteitbeleid symboolpolitiek is omdat de portefeuillehouders niet afgerekend kunnen worden op cijfers omdat deze er gewoonweg niet zijn en sloot zijn column af met een open vraag hoe de politie erin gaat slagen om aansluiting bij de al zo veel diversere samenleving te behouden. De Korpschef reageert, in een eigen column, met een relaas aan feiten over het diversiteitsbeleid.

Feiten, aldus de Korpschef
Enkele feiten die de revue passeren: afgelopen jaar had 29% van de instroom een diverse achtergrond, 40% in de top bestaat uit vrouwen en 26,4% in leidinggevende posities is vrouw. “Elke eenheid en de Politieacademie hebben een Netwerk Divers Vakmanschap dat collega’s in de operatie ondersteunt en zowel kennis als expertise verspreidt over verschillende leefstijlen en culturen.” De Korpschef vervolgt met een uiteenzetting over hoe de politie middenin de samenleving staat, dat het korps bestaat uit mensen met verschillende achtergronden en competenties, de politie van en voor iedereen wil zijn, een politie waarin iedereen zich kan herkennen en die iedereen kan vertrouwen, de wijze waarop de politie daarop investeert en hij benadrukt dat dit alles geen politieke opdracht is maar omdat “we het zelf willen en omdat we zien dat het nodig is.” De Korpschef sluit af dat hij verantwoordelijk en aanspreekbaar is op hoe zij het doen als politie op deze thema’s, maar zoals hij zelf zegt wel graag op basis van feiten.

Onze reactie op de column discussie
Diversiteitbeleid gaat verder dan afvinken van hokjes en een bepaald % medewerkers. Instroom bij de academie (in de onderste rangen) zegt nog niets over het behoud van, in dit geval, cultureel divers talent, de doorstroom naar hogere rangen, cultureel diverse zij-instromers voor leiderschap en het hebben van een cultureel diverse kandidaat op eenheidsleiding niveau, wat het plan was voor 2017 en nog niet is gerealiseerd. Verder, gezien de weerstand binnen de organisatie, de mate waarin er sprake is van discriminatie op de werkvloer en etnisch profileren moet er een fundamentele cultuurveranderingstraject plaats gaan vinden die een nieuwe sociale norm stelt in alle lagen van de organisatie met duidelijke consequenties wanneer die norm overgeschreden wordt.

Vragen aan de Korpschef
Gezien de Korpschef aangeeft verantwoordelijk en aanspreekbaar te zijn, op basis van feiten, hebben wij enkele vragen over feiten waar nog geen transparantie over gegeven is:

  • Hoe zit het met de lokale programma’s van de eenheden wat betreft de uitvoering van het Korpsprogramma ‘Politie van iedereen’? Wat zijn de kpi’s van deze programma’s? Wat is het effect tot nu toe?
  • U heeft het vaak over de instroom van agenten maar is er ook een doorstroomvisie en doorstroombeleid? En wat zijn de streefcijfers? 
  • Er is een beleidsstuk als het gaat om voorkomen en tegenaan van etnisch profileren, vertaald in een handelingskader proactief controleren. Wanneer wordt dit handelingskader geïmplementeerd en gaat hierop gestuurd/gehandhaafd en beoordeeld worden?
  • U geeft aan dat de politie middenin de samenleving staat en dat u streeft naar een politie waarin iedereen zich kan herkennen en die iedereen kan vertrouwen. Op dit moment wordt dit niet gemeten terwijl dit wel kan in bijvoorbeeld het integraal veiligheidsplan (IVP). Tevredenheid over en vertrouwen in de politie zijn geen gangbare thema’s voor het IVP. Onterecht, want het vertrouwen dat mensen in de politie stellen beïnvloedt de effectiviteit van de politie. Bovendien, het is toch de bedoeling dat alle burgers, ongeacht hun herkomst, even tevreden zijn over de politie? Wij hebben enkele indicatoren geformuleerd. Deelt u onze visie dat tevredenheid en vertrouwen opgenomen moet worden in de IVP’s van de gemeenten?

Verder hebben we nog enkele vragen puur uit nieuwsgierigheid:

  • Wanneer wordt de opvolger van Peter Slort, de voormalige landelijke portefeuillehouder diversiteit bekend? Of komt er geen opvolger?
  • Heeft u er weleens over nagedacht om naast de toetsing van aanhoudingstechnieken (IBT) in te zetten op een halfjaarlijkse toets van sociale competenties en kennis over de samenleving (Sociaal IBT).