2. Vertrouwen

Waarom vertrouwen in de politie zo belangrijk is

Als mensen meer vertrouwen hebben in de politie zijn ze geneigd om beter samen te werken met de politie. Burgers die de politie vertrouwen, bellen de politie op als ze iets zien en zijn bereid om informatie te delen. Dit heeft de politie nodig om misdaad effectief te kunnen bestrijden. De basis voor het vertrouwen in de politie is tevredenheid over contact met de politie. Het is dus belangrijk dat de politie veel (meer) doet om die persoonlijke directe interacties zo goed mogelijk te laten verlopen.

Hoe hoog is het vertrouwen in uw gemeente?
Uit de Veiligheidsmonitor 2017 blijkt dat slechts 27% van de Nederlanders tevreden is over het functioneren van de politie in de buurt. Van alle respondenten is 56% het (helemaal) eens met de stelling dat de politie er voor je is als het er echt om gaat. De politie scoort met betrekking tot vertrouwen een 6,5. 

Uit onderzoek naar vertrouwen in instituties blijkt verder dat mensen met een ‘niet-westerse’ migratieachtergrond, door de jaren heen, significant minder vertrouwen hebben in de politie dan ‘autochtone’ Nederlanders: 62% tegenover 71% in 2016. Ook blijkt uit de Veiligheidsmonitor dat ze vaker ontevreden zijn over de politie: 23% van de mensen met deels Turkse, Marokkaanse, Surinaamse of Antilliaanse roots is ontevreden over het laatste politiecontact, tegenover 17% van de ‘autochtone’ Nederlanders. De verschillen zijn substantieel en zouden aanleiding moeten zijn voor nadere analyse en maatregelen.

Bovenstaande toegespitste cijfers zijn momenteel nog niet vrijelijk beschikbaar op gemeenteniveau, maar de Veiligheidsmonitor (VM) kan deze cijfers wel leveren. Vraag om gegevens over “de tevredenheid over de politie per gemeente uitgesplitst naar herkomst van de burgers”. Overleg met de VM of uw gemeente deelnemer is en vraag zo nodig om extra onderzoek. Zodra de steekproef voor een gemeente groot genoeg is, kan de VM deze data als maatwerk aanleveren.

Neem tevredenheid op als doelstelling in het IVP
Direct na de gemeenteraadsverkiezingen wordt de raad betrokken bij het opstellen van het nieuwe Integrale Veiligheids Plan (IVP). De doelstellingen in het IVP gaan hoofdzakelijk over het verminderen van allerlei vormen van criminaliteit. Elke vier jaar wordt een nieuw IVP opgesteld, waarover jaarlijks wordt gerapporteerd aan de gemeenteraad.

Tevredenheid over en vertrouwen in de politie zijn geen gangbare thema’s voor het IVP. Onterecht, want het vertrouwen dat mensen in de politie stellen beïnvloedt de effectiviteit van de politie. Bovendien, het is toch de bedoeling dat alle burgers, ongeacht hun herkomst, even tevreden zijn over de politie? Het advies van Controle Alt Delete is om de volgende ambities op te nemen in het IVP:

- Het aantal mensen dat tevreden is over het functioneren van de politie in de buurt neemt toe van 27% tot 60%.
- Het aantal mensen dat vindt dat de politie er voor je is als het er echt om gaat neemt toe van 56% tot 75%. 
- Het vertrouwen in de politie neemt toe van een 6,5 naar een 8. 

Formuleer concrete ambities voor (meer) gelijke scores op tevredenheid en vertrouwen tussen groepen met een migratieachtergrond en 'autochtone' inwoners. Focus daarbij in de eerste plaats op jonge mensen. Bijvoorbeeld: Burgers met een ‘niet-westerse migrantenachtergrond’ zijn even tevreden over de bejegening bij het laatste politiecontact en hebben evenveel vertrouwen in de politie als ‘autochtone’ inwoners.

Meer informatie (kosten, deelname, publicaties, methodologie e.d.) over de Veiligheidsmonitor kunt u vinden op de website van de VM.