Vertrouwen in de politie in de Bloemhof

Het onderzoek maakt duidelijk dat de inwoners van de Bloemhof in Rotterdam vinden dat ze ongelijk behandeld en niet respectvol behandeld worden.

Vertrouwen in de politie in de Bloemhof

Hieronder volgen een aantal citaten uit het onderzoek:

"Het percentage dat stelt dat de politie gelijke gevallen niet gelijk behandelt ligt met 33 procent een stuk hoger dan de bewoners die menen dat de politie geen onderscheid tussen burgers maakt. Dit percentage ligt nog hoger onder respondenten tussen de 14 en 31 jaar: 38 procent." (..) "Een kleine meerderheid van 54 procent van de geënquêteerde bewoners geeft aan het eens te zijn met de stelling dat de politie mensen met respect bejegent. Zo’n 12 procent van de bewoners is het hiermee oneens."

“Toch toont dit onderzoek in de Rotterdamse wijk Bloemhof aan dat het vertrouwen in de politie onder druk staat, zonder dat hierbij kan worden gesproken van een vertrouwenscrisis onder de bewoners van Bloemhof. Het is lastig om precies de vinger te leggen op de belangrijkste oorzaken van het feit dat in Bloemhof het vertrouwen lager ligt dan het landelijk gemiddelde en lager is dan in de betere en meer welvarende wijken van Rotterdam. Zo weten we dat vertrouwen niet gelijk is verdeeld over alle bewoners. Het heeft niet alleen te maken met persoonskenmerken als opleidingsgraad. Ook kans op slachtofferschap, leeftijd en afkomst spelen een belangrijke rol.”

↓ Download Vertrouwen in de politie in de Bloemhof - vanaf pagina 48
« Meer dossiers