3. Diversiteit

Onderschrijf het belang van diversiteit

Het is een doel op zich. De politie moet een organisatie zijn waar iedere Nederlander zich in herkent en vertrouwt, ongeacht afkomst, gender, geaardheid en geloof. De politie erkent dat er op dit punt nog een inhaalslag gemaakt moet worden. Met betrekking tot diversiteit heeft de politie daarom doelstellingen geformuleerd in het beleidsdocument De kracht van het verschil. Het streven is dat de komende jaren 25% van de nieuw instromende politiemensen een ‘dubbele culturele’ achtergrond heeft.

In grote steden zoals Rotterdam heeft meer dan de helft van de bewoners een migratie-achtergrond. De binnenwereld van beleid, bestuur en media is echter niet zo divers als de buitenwereld. Als ook politiemensen overwegend wit zijn dan versterkt dit het beeld van een machtsverhouding die langs raciale lijnen georganiseerd is. Het is voor de politie van groot belang dat zij verbinding heeft met alle groepen in de samenleving en hen in beweging kan krijgen als dat nodig is. Dan kan de politie haar werk nog beter doen en kan ze beter de burgers helpen, de openbare orde handhaven, de misdaad effectiever bestrijden conflicten eerder oplossen.

Vraag hoe de politie haar speerpunten met betrekking tot diversiteit nastreeft

Op welke manier versterkt de politie de verbinding met alle groepen in de gemeente? Waaruit bestaat de betere aanpak van discriminatie? Op welke manier ontwikkelen zij binnen de politie een werkcultuur waarin iedereen zichzelf kan zijn en daarom gewaardeerd wordt? Hoe wordt er zorggedragen voor meer diversiteit in de samenstelling van de basisteam(s) in uw gemeente?

Let op: diversiteit leidt niet automatisch tot minder etnisch profileren

In samenhang met andere maatregelen is een meer diverse politie vooral een schakel in het verbeteren van de relatie tussen politie en burgers. Als een middel tegen etnisch profileren, is een pleidooi voor meer diversiteit bij de politie ontoereikend. Als de politie – wat betreft afkomst en culturele achtergrond - een betere afspiegeling is van de maatschappij, dan leidt dat niet automatisch tot minder discriminatie door de politie.