Gezocht: onderzoekspartners

Om meer kennis over de straatinteractie tussen de politie en burgers te verzamelen, starten wij binnenkort met een landelijk wetenschappelijk onderzoek dat meerdere jaren zal duren.

donderdag 11 juli 2019

Doelstelling onderzoek
Niemand in Nederland weet hoe vaak etnisch profileren voorkomt. Er bestaan in Nederland geen kwantitatieve data over etnisch profileren, maar bewijzen voor etnisch profileren zijn er te over. Onderzoeken uitgevoerd door de Raad van Europa , Amnesty International  en de Nationale Ombudsman, laten zien dat de relatie tussen burgers en de politie snel verbeterd moet worden. Onderzoeken van Sinan Çankaya  en Wouter Landman  lieten zien dat er – in hun onderzoekspopulatie - sprake is van etnisch profileren. Uit intern onderzoek onder politiemensen, bleek dat slechts 6% van de onderzochte agenten vindt dat iemands etnische achtergrond niet een rol mag spelen bij de beslissing om iemand staande te houden. Ook de politietop en het ministerie van Veiligheid en Justitie erkennen inmiddels dat etnisch profileren meer dan incidenteel gebeurt. Zij hebben De Kracht van het Verschil opgezet, een nationale politiewerkgroep die maatregelen tegen etnisch profileren bedenkt en coördineert. De komende jaren zullen meerdere initiatieven lokaal, op gemeenteniveau, uitgevoerd worden. 

Het doel van ons onderzoek is om cijfers te verzamelen die sterke indicaties geven voor de omvang van etnisch profileren in Nederland. Deze cijfers helpen om te beoordelen of etnisch profileren toeneemt, afneemt of gelijk blijft. De onderzoeksresultaten kunnen een rol spelen in het beoordelen van de huidige aanpak van etnisch profileren door de politie.

Deelname aan het onderzoek
Wij zijn op zoek naar docenten die samen met hun studenten willen participeren aan dit onderzoek. Wij vragen aan studenten om mee te helpen door respondenten in hun stad te enqueteren. Vanuit Controle Alt Delete zorgen wij, in afstemming met de docent, voor goede begeleiding en inkadering. Wij doen dat door voorafgaand aan het onderzoek een presentatie te geven over het onderwerp etnisch profileren en heldere instructies te geven over hoe het onderzoek uitgevoerd moet worden. In samenwerking met de studenten worden de locaties voor het afnemen van de enquete bepaald. Het aantal af te nemen enquetes is van belang, wij zijn daarom op zoek naar docenten die een vak geven waar meer dan 100 studenten aan meedoen.

Alle onderzoeksresultaten worden publiek toegankelijk en kunnen als bronmateriaal fungeren voor onderzoekers, scriptanten en studenten die papers schrijven. Deelnemende universiteiten hebben ook inzicht in de onderzoeksresultaten die andere deelnemende universiteiten verzameld hebben. 

Tijdpad
Docenten die willen deelnemen kunnen dat doen op een moment dat goed aansluit bij de planning van het vak. De planning is dus flexibel. De ambitie is om dit onderzoek jaarlijks te herhalen in meerdere steden in Nederland. Op dit moment werken wij samen met een universiteit voor een pilotproject in Amsterdam. De meting wordt uitgevoerd in november/december 2019 en er doen rond de 350 studenten aan mee. De studenten die aan deze pilot meedoen besteden ongeveer zes uur per persoon aan het afnemen van de interviews op straat.

Meer informatie of meedoen? 
We kunnen je meer informatie over het onderzoek toesturen. Stuur ons een mailtje op info@controlealtdelete.nl.