Algemene voorwaarden

Simpel gezegd: het doel van de app/klachtenformulier is het informeren van burgers over hun rechten tegenover de politie op straat, en doorsturen van klachten naar de politie en het anti-discriminatiebureau, en het doen van wetenschappelijk en statistisch onderzoek naar etnisch profileren.

Als je alleen informatie zoekt, verzamelen wij geen informatie over jou. IP adressen worden niet opgeslagen. Als je via onze app/klachtenformulier een melding of klacht wil indienen, slaan we je persoonsgegevens op. Dat doen we om contact met je te kunnen opnemen, en om je melding door te kunnen sturen. Dat laatste doen we alleen als jij daar toestemming voor geeft.

Wij verwerken alle meldingen / klachten zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 5 werkdagen. Als we meer informatie nodig hebben maar jou niet kunnen bereiken, kunnen we besluiten om je klacht niet door te sturen. Je kan ons niet aansprakelijk stellen voor het niet doorsturen van een klacht.

Controle Alt Delete geeft tips over omgaan met de politie, maar we zijn niet verantwoordelijk voor je optreden of de reactie van de politie op je optreden. Zelf nadenken dus!

Algemene voorwaarden/ Licentie voorwaarden

Voorwaarden voor gebruikers van de mobiele applicatie (app) ‘Controle Alt Delete’

Terminologie

Gebruiker: de gebruiker van de mobiele applicatie of het klachtenformulier op de website www.controlealtdelete.nl;

Controle Alt Delete: Aanbieder van de mobiele applicatie en het klachtenformulier, handelend onder de naam stichting Blikopeners, gevestigd te Amsterdam aan de Parlevinker 9, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34342018;

(Algemene) voorwaarden: Deze algemene voorwaarden/ Licentie voorwaarden;

(Mobiele) applicatie: app/klachtenformulier op de website (waaronder begrepen alle bijwerkingen en updates van Controle Alt Delete).

Hoofdstuk 1

1.1 Aanbod applicatie

De mobiele applicatie is ter beschikking gesteld via de app & android store. Het klachtenformulier staat online op de website. Op deze manier verkrijgt de gebruiker de mogelijkheid de applicatie te gebruiken, anders gezegd; de gebruiker heeft hierdoor een licentie verkregen. Dit betekent dat de gebruiker de app mag gebruiken onder de voorwaarden van deze algemene voorwaarden/ licentievoorwaarden.

1.2 Aanvaarding

Het aanvaarden van deze voorwaarden is de voorwaarde om de licentie te verkrijgen en deze applicatie te mogen gebruiken. Na downloaden en installatie dient de gebruiker toestemming te geven aan Controle Alt Delete.

1.3 Installatie

Het installeren van de app valt onder art. 11.7a van de telecommunicatiewet. Dit artikel geeft aan dat een gebruiker toestemming moet geven voor een app, om informatie te mogen plaatsen op of uitlezen van de randapparatuur van de gebruiker.

1.4 Doelstelling(en) mobiele applicatie Controle Alt Delete

De mobiele applicatie / het klachtenformulier op de site is in het leven geroepen voor het informeren over de rechten die burgers hebben tegenover de politie, en het tegengaan van etnisch profileren en buitenproportioneel politiegeweld. Gebruikers kunnen een melding/klacht daaromtrent doen, via de app. Het doel van de app is tevens om op basis van gedane meldingen/klachten wetenschappelijk onderzoek te doen naar etnisch profileren. Klachten kunnen ook ingediend worden via de website.

Controle Alt Delete is een onafhankelijke organisatie die zich inzet tegen etnisch profileren en politiegeweld. Controle Alt Delete organiseert discussieavonden waar burgers en de politie met elkaar in gesprek gaan en leert jongeren over hun rechten tegenover de politie op straat. Blikopeners heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een belangrijke kritische gesprekspartner van de Nederlandse politie. De app is ontwikkeld door stichting Blikopeners en IZI Solutions, en is eigendom van beide organisaties.

Hoofdstuk 2

2.1 De mobiele applicatie

De app is een mobiele applicatie voor het inlezen van informatie omtrent de onderwerpen zoals hiervoor omschreven, alsmede de mogelijkheid voor het versturen van meldingen/klachten van situaties als in specifiek het volgende;

2.2 Toestemming voor het gebruik van de mobiele applicatie

2.3 Intrekken gebruik persoonsgegevens

Gebruikers van de mobiele applicatie of het klachtenformulier op de website moeten altijd de mogelijkheid hebben het gebruik van hun persoonsgegevens in te trekken. Het intrekken kan door hiertoe een schriftelijk verzoek in te dienen. Dit kan zowel per fysieke post als per mail geschieden.

2.4 Intrekken/ beëindigen licentie

Alleen gegevens die echt nodig zijn voor de gewenste functionaliteit van de mobiele applicatie of waarover de gebruiker is geïnformeerd, worden verzameld.

2.5 Doelen van de verwerking van de persoonsgegevens

Het doel van de verwerking van de persoonsgegevens is de juiste mogelijkheid te bieden tot het indienen cq. doorsturen van klachten/meldingen met betrekking tot etnisch profileren, micro agressie en buitenproportioneel politiegeweld, het doen van wetenschappelijk en statistisch onderzoek naar de ingediende klachten / meldingen.  Hierbij wordt uitgegaan van de duidelijkheid en begrijpbaarheid van dit doel, zoals gespecificeerd in deze voorwaarden. Deze worden altijd zichtbaar gemaakt, voordat de gebruiker van de mobiele applicatie van toestemming geeft. (dit kan bijvoorbeeld vanuit de download omgeving).

2.6 Wijziging van de applicatie

- De doelen van de verwerking van de persoonsgegevens mogen niet zomaar tussentijds worden gewijzigd.
- Controle Alt Delete heeft het recht om de applicatie te wijzigen (bijvoorbeeld in geval van een update), te staken, of te beëindigen zonder voorafgaande melding/klacht hiervan. Controle Alt Delete is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit of zou voortvloeien uit een dergelijke wijziging, staking of beëindiging.
- Controle Alt Delete heeft het recht deze voorwaarden te wijzigen, bijvoorbeeld wanneer wijzigingen in de applicatie of in (de interpretatie van) toepasselijke wetgeving hier aanleiding toe geven. Indien Controle Alt Delete de voorwaarden wijzigt, zal de gebruiker hiervan melding/klacht krijgen en zal de gebruiker worden gevraagd om met de wijzigingen akkoord te gaan. Indien u als gebruiker niet met de wijzigingen akkoord gaat, zal de licentie worden beëindigd.

2.7 Bewaring van gegevens c.q. de bewaartermijn

De gegevens worden vijf jaren bewaard.

Hoofdstuk 3

3.1 Na toestemming

3.2 Datalek

Gebruikers wiens data gelekt zijn worden actief geïnformeerd als er een datalek heeft plaatsgevonden. Hiertegen worden de nodige technische maatregelen genomen, zodat de gegevens die gebruikt worden door de applicatie, goed beveiligd zijn.

3.3 Het gebruik van de applicatie

De applicatie / het klachtenformulier op de website heeft een tweezijdig karakter c.q. nut, als volgt;

3.4 De werking van de applicatie

3.5 Gebiedsbepaling en kosten

3.6 De melding/ klacht

3.7 Verantwoordelijkheden Controle Alt Delete

Hoofdstuk 4

4.1 Verbodsbepalingen

Het is niet toegestaan om de app voor andere doeleinden dan het indienen van een melding/klacht. De app is speciaal hiervoor ontwikkeld en kunnen dan ook niet andere doeleinden ondersteunen.

Het doen van valse aangifte is strafbaar gesteld bij wet, in artikel 188 Wetboek van Strafrecht. Als tijdens een onderzoek blijkt dat een persoon valse aangifte heeft gedaan, dan wordt vervolging tegen de aangever ingesteld. De door de politie gemaakte kosten worden op hem verhaald. Hij die aangifte of klacht doet dat een strafbaar feit gepleegd is, wetende dat het niet gepleegd is, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.Bij verdenking van het doen van valse aangifte is voorlopige hechtenis niet toegelaten, uitgezonderd als van de verdachte geen vaste woon- of verblijfplaats in Nederland kan worden vastgesteld (art. 67 Strafvordering)

4.2 Melding/aangifte

Het doen van een valse melding is evenals het doen van een valse aangifte strafbaar gesteld in Nederland. Een valse melding is alleen strafbaar wanneer deze aan bepaalde eisen voldoet, zoals genoemd in artikel 142 Wetboek van Strafrecht:

  1. Hij die opzettelijk door valse alarmkreten of signalen de rust verstoort, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de vierde categorie.

  2. Hij die opzettelijk, zonder dat daartoe de noodzaak aanwezig is, gebruik maakt van een alarmnummer voor publieke diensten wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboete van de derde categorie.

4.3 Lasterlijke aanklacht

Artikel 268 Wetboek van Strafrecht: hij die opzettelijk tegen een bepaald persoon bij de overheid een valse klacht of aangifte schriftelijk inlevert of in schrift doet brengen, waardoor de eer of goede naam van die persoon wordt aangerand, wordt, als schuldig aan lasterlijke aanklacht, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 2 jaren of geldboete van de vierde categorie. Deze bepalingen vallen allen onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker welke de melding/klacht indient.

4.4 Het is niet toegestaan:

4.5 Misbruik

Hoofdstuk 5                                        

5.1 Eigenaar der informatie der applicatie

De gebruiker is ermee bekend en erkent dat de applicatie informatie bevat waar Controle Alt Delete eigenaar van is, waaronder mede begrepen processen, werkmethoden, software, tekeningen, teksten, ontwerpen en know-how, inclusief maar niet beperkt tot de rechten zoals bedoeld in de Auteurswet 1912, de Rijksoctrooiwet 1995, de Eenvormige Beneluxwet inzake Tekeningen of Modellen, de Wet op de naburige rechten, de Topografiewet, de Databankenwet, wet bescherming persoonsgegevens, telecommunicatiewet, burgerlijk wetboek en de regelgeving die met genoemde wetten samenhangt. De gebruiker zal deze rechten respecteren en geen van voornoemde informatie gebruiken anders dan voor normaal gebruik van de applicatie zoals omschreven in deze voorwaarden.

Hoofdstuk 6

6.1 Aansprakelijkheid

- Controle Alt Delete is niet aansprakelijk voor enige materiële of immateriële schade, in welke vorm dan ook, die ontstaat of voortvloeit uit het (juiste of onjuiste) gebruik van de applicatie / het klachtenformulier op de website, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van een leidinggevende van Controle Alt Delete.
- Controle Alt Delete is niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade, in welke vorm dan ook, die ontstaat of voortvloeit uit het niet (juist) werken van de applicatie / het klachtenformulier op de website, tenzij er sprake is van opzet of roekeloosheid van een leidinggevende van Controle Alt Delete.
- Controle Alt Delete is niet aansprakelijk voor het al dan niet reageren van de ontvangers van een melding/klacht op deze melding/klacht, voor de kwaliteit van de hulpverlening die naar aanleiding van het gebruik van de applicatie kan worden geboden en ook niet voor het al dan niet werken van het communicatiesysteem van de hulpdiensten. Dit betekent tevens dat als een gebruiker niet te bereiken is cq. niet meer reageert en er daarnaast onvoldoende informatie voorhanden is om de melding/klacht daadwerkelijk door te sturen, dat ‘Controle Alt Delete’ gerechtigd is de melding/klacht niet door te sturen.
De gebruiker is ermee bekend en akkoord dat het gebruik van de applicatie op eigen risico plaatsvindt. De zin en kwaliteit van de applicatie hangt af van het juiste gebruik ervan door de gebruiker en de overige gebruikers. Controle Alt Delete heeft hier geen invloed op.

6.2 Garantie

- Controle Alt Delete geven geen garantie op de werking of kwaliteit van de applicatie / het klachtenformulier op de website, noch op de accuraatheid van de door de applicatie verstrekte informatie, noch op de snelheid of kwaliteit van eventueel naar aanleiding van de applicatie geleverde hulp.
- Controle Alt Delete geeft geen garantie op de juistheid van middels de applicatie gedane meldingen/klachten.
- Geen enkele mondeling of geschreven bericht van Controle Alt Delete kan een garantie doen ontstaan.

Hoofdstuk 7

7.1 Nederlands recht

- Op deze voorwaarden, alsmede op de rechtsverhouding tussen de gebruiker en Controle Alt Delete is het Nederlands recht van toepassing.
- Mocht op enig moment blijken dat een bepaling uit deze algemene voorwaarden niet rechtsgeldig of afdwingbaar blijkt te zijn, dan heeft dit geen invloed op de rechtsgeldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen. Tevens wordt de niet rechtsgeldige of afdwingbare bepaling geacht te zijn vervangen door een bepaling met een inhoud en strekking die de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benaderd en die wel rechtsgeldig en afdwingbaar is.
- Alle afspraken die tussen de gebruiker en Controle Alt Delete in het kader van de licentie van de gebruiker, applicatie gelden, zijn opgenomen in deze algemene voorwaarden. Wijzigingen of aanvullingen op een wijze waarop deze algemene voorwaarden niet voorzien zijn niet mogelijk.
- CBP en ACM houden toezicht op de naleving van de wet- en regelgeving voor mobile. Zij controleren of bedrijven/organisaties zich aan de regelgeving met betrekking tot mobile houden en kunnen hierbij handhaven.

7.2 Jaarverslagen

Jaarverslagen en beleidsplannen te downloaden via de website. CBP en ACM houden toezicht op de naleving van de wet- en regelgeving voor mobile. Zij controleren of bedrijven/organisaties zich aan de regelgeving met betrekking tot mobile houden en kunnen hierbij handhaven.

7 november 2017